Triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ 3

08:02, 20/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 - 2021...

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 - 2021. Việc xét chọn nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.
 
Danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được xét tặng cho các cá nhân hội đủ các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.
 
UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, UBND các huyện, thành đôn đốc các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhanh chóng lập danh sách, hướng dẫn cho các cá nhân ở địa phương mình, lĩnh vực mình quản lý có đủ tiêu chuẩn, kịp thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3.
 
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/2 đến ngày 15/5/2020.
 
Được biết, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã có 9 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”. 
 
QUỲNH UYỂN