Bóng dáng hồ Gươm ở vùng quê mới

05:11, 25/11/2021

Kính tặng cán bộ và Nhân dân huyện Lâm Hà

(Kính tặng cán bộ và Nhân dân huyện Lâm Hà) 
 
Ơ kìa - Bóng dáng hồ Gươm 
Trên quê mới nắng tơ vương mịn màng 
Cao nguyên vừa chớm thu sang
Chợt gặp đỏ của lá bàng sắc thu.
 
Khói sương vương vấn sang mùa
Sầu riêng như chửa bao giờ được riêng
Vui chung quy tụ khắp miền
Đất... ông cha vẫn khí thiêng Hà Thành.
 
Hào hoa, phong nhã, tinh anh 
Vẫn tha thướt, vẫn ngọt lành cao sang
Cao nguyên một nét thu vàng
Thoảng thơm cốm mới giữa ngàn cao xanh
Vẫn cành hoa sữa chao nghiêng 
Vẫn lăn tăn sóng vỗ yên cõi bờ.
 
LÊ BÁ CẢNH