Trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" tại Nhà Xuất bản Sự thật

06:11, 12/11/2021

Trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, học tập chính trị.

Trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, học tập chính trị.
 
Các đại biểu tham quan trưng bày "Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ"
Các đại biểu tham quan trưng bày "Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ"
 
Sáng 11/11, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức khai mạc trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ". Lễ trưng bày được tổ chức đến hết ngày 20/11 tại Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" là hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị."
 
Thời gian qua, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng xuất bản, công bố rộng rãi các công trình trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới được xuất bản, góp phần quan trọng vào việc làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
Tính từ năm 1995 đến tháng 10/2021, Nhà Xuất bản đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản 318 đầu sách có giá trị lý luận và thực tiễn, khẳng định những giá trị bền vững, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 
Nhiều cuốn sách phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về Đảng cầm quyền; vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sách cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ về lý luận và thực tiễn; tổng kết, đánh giá về lịch sử phát triển dân tộc, bộ, ban, ngành.
 
"Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" được trưng bày theo các lĩnh vực: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế; văn hóa, xã hội; đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
 
Tiêu biểu là các ấn phẩm: Đổi mới và phát triển ở Việt Nam-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng - Chủ biên - 2008); Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay (Hội đồng Lý luận Trung ương - 2009); Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng (Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh; Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hoàng - 2011); Xây dựng, chỉnh đốn Đảng-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng - tái bản lần thứ hai - 2012); Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông; Tiến sỹ Đinh Quang Ty; Tiến sỹ Lê Minh Nghĩa - Đồng chủ biên - 2014).
 
Hoạt động trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" khẳng định sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên các lĩnh vực: nghiên cứu, phổ biến sách lý luận, chính trị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước.
 
Đặc biệt, cung cấp nguồn thông tin, tư liệu chính thống, tin cậy, có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với đông đảo bạn đọc, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, phát hành sách.
 
(Theo Vietnam+)