Sở Giao thông Vận tải thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

NGUYỄN NGHĨA 06:24, 06/02/2023

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Theo đó, Sở cũng triển khai hiệu quả bộ thủ tục hành chính của Sở gồm 70 thủ tục đường bộ, 24 thủ tục đường thủy nội địa, trong đó có 3 thủ tục hành chính liên thông. 

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 23 thủ tục - trong đó, cấp độ 4 là 15 thủ tục); triển khai tiếp nhận, trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức tiếp nhận đổi giấy phép lái xe lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh và trả giấy phép lái xe tận nhà cho người dân, nhất là giảm cấp đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống 1 ngày...