Đạ Tẻh: Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc cấp huyện đạt tỷ lệ 96,4%

H.SA 06:15, 11/12/2023

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, trong năm 2023, toàn huyện tiếp nhận 27.096 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân; trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận 26.936 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển qua 160 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết 26.981 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng, trước thời hạn 26.981 hồ sơ, số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết 115 hồ sơ. Cụ thể, cấp huyện tiếp nhận 3.159 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực đến hết ngày 5/12/2023, đã giải quyết xong và trả kết quả đúng hạn 3.044 hồ sơ, đạt 96,4 % tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết 115 hồ sơ, chiếm 3,6 %. Cấp xã tiếp nhận 23.937 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực, đến hết 15/12/2023, đã giải quyết xong và trả kết quả đúng hạn 23.937 hồ sơ, đạt 100 % tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.