Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngành Y tế

AN NHIÊN 05:32, 14/12/2023

Sở Y tế Lâm Đồng đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2025 với chủ đề: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao cho ngành Y tế Lâm Đồng”.

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

Phong trào nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cùng toàn thể công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra cho ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến có sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến từ đó tạo sức lan tỏa trong công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong ngành Y tế có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025” giai đoạn 2023 - 2025. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn với chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu của từng cơ quan đơn vị, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến số bác sĩ/vạn dân; số giường bệnh/vạn dân; xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời, tạo sự lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được triển khai tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Các tập thể, cá nhân tham gia Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao cho ngành Y tế Lâm Đồng” giai đoạn 2023 - 2025. Các đơn vị trong ngành Y tế tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực thi đua trong giai đoạn 2023 - 2025 quyết tâm hoàn thành có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng và vượt tiến độ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cụ thể như sau: Số bác sĩ/vạn dân: 8,5 - 9 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân từ 24 - 25 giường bệnh; có 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 khoảng 1,0%. Bên cạnh đó, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố giao cho ngành Y tế các địa phương; nghị quyết, chỉ tiêu của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị.

Nội dung thi đua giai đoạn 2023 - 2025: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020 - 2023 giao cho ngành Y tế Lâm Đồng; từ đó, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; đồng thời, xây dựng các giải pháp mang tính căn cơ, đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp; chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2023 đến năm 2025 với lộ trình thực hiện cụ thể: Năm 2023, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt; xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực và phạm vi quản lý thành tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua một cách sôi nổi, thiết thực, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và xét khen thưởng gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm 2025, tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2025 với chủ đề: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao cho ngành Y tế Lâm Đồng”.

Khen thưởng các điển hình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua như: Có mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo, có sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tế. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên địa bàn.