Di Linh tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2015

11:04, 15/04/2016

(LĐ online) - UBND huyện Di Linh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2016.

(LĐ online) - UBND huyện Di Linh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2016.
 
Năm 2015, công tác GDQPAN trên địa bàn huyện Di Linh được triển khai tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về đường lối, chính sách Quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Trong năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 15 hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 180 người thuộc các đối tượng 2, 3 và 4; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 40 đối tượng là chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho 6.230 học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn huyện. 
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các buổi họp dân ở các thôn, tổ dân phố cũng được quan tâm thực hiện tốt. 
 
Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác GDQPAN năm 2016: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về GDQPAN; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp đủ thành phần, số lượng; nâng cao chất lượng GDQPAN toàn dân; khảo sát, nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định... 
 
NDONG BRỪM