Từ 3/3, thời gian cấp sổ đỏ chỉ còn 15 ngày

09:03, 03/03/2017

Tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2017, Chính phủ quy định rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng còn tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước đây.

Tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2017, Chính phủ quy định rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng còn tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước đây.
 
Tương tự, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính…
 
Một nội dung mới khác của Nghị định này là cho phép UBND cấp tỉnh được quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 
 
Đây là những thông tin thiết thực liên quan đến nhiều cá nhân và tập thể; theo đó, khách hàng căn cứ để giám sát việc thực thi trong cải cách hành chính của các ngành liên quan cũng như các cấp có thẩm quyền. 
 
M. ĐẠO