Đơn Dương hướng tới nâng cao đời sống nhân dân

05:11, 12/11/2019

(LĐ online) - Ngày 12/4/2019, Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025...

(LĐ online) - Ngày 12/4/2019, Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. Sau đó, Huyện ủy tập trung củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chỉ đạo các xã thực hiện những tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Nỗ lực phấn đấu để nâng cao đời sống nhân dân, phát huy truyền thống và thành tích trong những năm qua, Đơn Dương đang tích cực thực hiện nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM năm 2019 theo Đề án  được UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Diện mạo nông thôn mới tại thôn văn hóa Quảng Thuận (xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương)
Diện mạo nông thôn mới tại thôn văn hóa Quảng Thuận (xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương). Ảnh: H.Thắm
 
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 
Tháng 10 về thăm Đơn Dương, Bí thư Huyện ủy Đinh Ngọc Hùng cho các nhà báo biết: Đảng bộ huyện Đơn Dương có 35 TCCSĐ, trong đó 20 chi bộ cơ sở và 15 Đảng bộ cơ sở (10 Đảng bộ xã, thị trấn) với 2.489 đảng viên, tăng hơn 60 đảng viên so với cùng kỳ và trình độ mọi mặt tăng lên đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2019 Ban thường vụ Huyện ủy Đơn Dương đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng và 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và căn cứ kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ, tiểu ban nội dung, nhân sự Đại hội và đang hoàn chỉnh đề cương để xây dựng báo cáo chính trị phục vụ đại hội trong thời gian tới... 
 
Cùng với các tổ chức đảng và các cơ quan chính quyền chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với các ngành triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý vào các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH địa phương. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện đạt kết quả. 
 
Triển khai xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, ngày 12/4/2019 Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về “Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025”. Đến nay 100% xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. 
 
Nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang góp phần thay đổi đời sống nhân dân
Nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang góp phần thay đổi đời sống nhân dân. Ảnh: H.T
 
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN 
 
Khái quát tình hình địa phương, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương Dương Đức Đại  phân trần: Tuy gặp một số khó khăn do thời tiết, giá cả nhưng tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng được 112,421 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán. Đặc biệt là sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định và phát triển. Diện tích gieo trồng rau thương phẩm 19.645/27.060 ha, đạt 72,6% KH năm. Diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao (CNC) chiếm 89% diện tích canh tác rau toàn huyện. Có 25% sản lượng nông sản toàn huyện được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
 
Với nguồn vốn 11 tỷ đồng Trung ương đầu tư năm 2019 thực hiện xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, Đơn Dương đã chú trọng tổ chức hội thảo nơi có mô hình, đầu tư xây dựng mô hình và đầu tư hỗ trợ cho nông dân thực hiện các thành tố sản xuất thông minh. Ngoài thực hiện sản xuất NNCNC theo hướng thông minh, huyện sắp xếp tổ chức sản xuất: xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất. Từng xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng từ 1- 2 chuỗi làm điểm để nhân rộng và củng cố từ 1 -2 HTX đảm bảo phát triển đạt hiệu quả. 
 
Để phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, Đơn Dương chú trọng phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất. Toàn huyện có 19 Hợp tác xã và 16 Tổ hợp tác; 58 trang trại, trong đó có 22 trang trại chăn nuôi, 20 trang trại trồng trọt và 16 trang trại tổng hợp. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng triển khai tốt. Diện tích canh tác cây trồng hiệu quả kinh tế thấp được chuyển sang trồng rau, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả giá trị kinh tế cao, trong đó chủ lực là chuyển đổi sang sản xuất cây rau thương phẩm. 
 
Đàn bò sữa tiếp tục phát triển theo hướng tăng quy mô và nâng cao chất lượng đàn và sữa. Huyện đã có 13.460 con, đàn bò sữa trong dân 9.845 con, đàn bò sữa doanh nghiệp có 3.615 con. Hiện đang có trên 40% tổng đàn bò sữa cho khai thác sữa, năng suất sữa bình quân 6 tấn/con/chu kỳ. Huyện có trên 700 hộ chăn nuôi bò sữa, nhiều hộ chăn nuôi có quy mô từ 50 con trở lên... Kinh tế phát triển nên tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đơn Dương chỉ còn 441 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,87%), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 243 hộ, chiếm tỷ lệ 3,81%.
 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Ảnh: H.Thắm
 
MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỚI
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đơn Dương vẫn tồn tại một số khó khăn và hạn chế nhất định. Nổi lên là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Công tác bảo vệ môi trường ở một số địa bàn chưa được bảo đảm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nhưng do khó khăn về nguồn vốn chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động xúc tiến đầu tư tuy được đẩy mạnh nhưng chưa thu hút được các dự án đầu tư mới. Đào tạo nghề cho người lao động chưa đáp ứng yêu cầu xã hội, doanh nghiệp; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn khó khăn. Chương trình xây dựng NTM và các mô hình kiểu mẫu ở các xã chưa được chú trọng quan tâm thường xuyên, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao chưa đạt yêu cầu.
 
Nhằm khắc phục những hạn chế và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, Huyện ủy Đơn Dương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: 
 
Trước hết, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11/12/2018 của Huyện ủy đề ra, tăng cường kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện ở các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành với tinh thần quyết liệt, sát với thực tế và thực sự hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019. 
 
Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng huyện NTM kiểu mẫu; phát triển mạnh dịch vụ du lịch và phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp; tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm.
 
Nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; tiếp tục cải thiện và đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp; củng cố, phát triển kinh tế hợp tác. Đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Đề án của UBND huyện về “Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025”.
 
Với những quyết tâm như trên, Bí thư Huyện ủy Đinh Ngọc Hùng khẳng định với chúng tôi: Từ nay đến cuối năm 2019, Đơn Dương khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành mục tiêu: 8/8 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020; 4 xã (Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập) đạt NTM nâng cao. Huyện cũng hoàn thành các nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM năm 2019 theo Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh.
 
Diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng CNC hiện đạt 10.468 ha/11.763 ha, chiếm 89% diện tích canh tác rau toàn huyện. Có 30% sản lượng nông sản của Đơn Dương được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Giá trị thu nhập từ sản xuất rau, hoa ứng dụng CNC đạt từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm; có những mô hình đạt trên 1 tỷ đồng đồng/ha/năm, có nơi nâng hệ số sử dụng đất lên 3-3,5 lần/năm.

 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Trong các nhiệm vụ và giải pháp đề ra nhằm hướng tới mục đích nâng cao đời sống nhân dân, Đơn Dương sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào “Đơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Phân công các cơ quan, đơn vị cử cán bộ huyện, xã phụ trách từng xã, thôn để nắm bắt sâu sát tình hình tại khu dân cư, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và cùng làm với dân để hướng dẫn nhân dân trong phát triển sản xuất, phát huy dân chủ, tham gia các phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
 
Bên cạnh đó, huyện chú trọng phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Từ đó hình thành chuỗi giá trị các nông sản chủ lực. Rà soát, đánh giá các sản phẩm tiêu biểu tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục đăng ký tiêu chuẩn VietGAP để tiến tới đăng ký và quảng bá nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Tập trung hình thành các hợp tác xã nông nghiệp mới gắn với xây dựng các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đầu tư hỗ trợ củng cố và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp. 
 
Một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải tập trung củng cố hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự. Do vậy, Đơn Dương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
 
NGUYỄN THANH