Lượng hồ sơ quá hạn cấp huyện, thành còn nhiều

05:11, 25/11/2019

Thống kê cho biết, lượng hồ sơ quá hạn của tỉnh vẫn còn nhiều, nhất là ở cấp huyện, thành.

Thống kê cho biết, lượng hồ sơ quá hạn của tỉnh vẫn còn nhiều, nhất là ở cấp huyện, thành.
 
Như trong tháng 10 vừa qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 19.361 hồ sơ, trong đó có 16.041 hồ sơ tiếp nhận mới, số còn lại từ kỳ trước chuyển sang. 
 
Trong số hồ sơ trên, đã giải quyết 15.641 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn có 13.529 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 86,5%; giải quyết đúng hạn có 1.958 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 12,5%; số hồ sơ quá hạn còn 154, chiếm tỷ lệ 1%. Số hồ sơ giải quyết quá hạn này toàn bộ là của Văn phòng Đăng ký đất đai.
 
Ở cấp huyện, tổng số hồ sơ giải quyết trong tháng 10 vừa qua trên hệ thống một cửa điện tử bao gồm số liệu của xã là 21.686 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 18.477 hồ sơ, số còn lại từ trước chuyển sang. Trong số này đã giải quyết được 17.651 hồ sơ, trong đó có 13.767 hồ sơ trước hạn, chiếm 78%; có 3.254 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 18,4% và số quá hạn còn 634 hồ sơ, chiếm đến 3,6%.
 
GIA KHÁNH