Dịch vụ bưu chính công tăng 1,76 lần

06:01, 03/01/2020

Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, các tổ chức và người dân trong tỉnh sử dụng dịch vụ bưu chính công đã tăng lên 1,76 lần trong năm 2019.

Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, các tổ chức và người dân trong tỉnh sử dụng dịch vụ bưu chính công đã tăng lên 1,76 lần trong năm 2019.
 
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả 205.745 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng 1,76 lần so với năm 2018 (năm 2018 chỉ có 74.433 hồ sơ).
 
Trong năm 2019, Lâm Đồng đã thực hiện thí điểm chuyển giao dịch vụ công trong 10 lĩnh vực cấp tỉnh (gồm Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải); 4 cấp huyện (Đà Lạt, Lâm Hà, Đơn Dương và Lạc Dương) và 1 cấp xã (thị trấn D’ran - Đơn Dương).
 
Trong năm 2020, đề án này sẽ mở rộng việc áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh.
 
GIA KHÁNH