Ngành Y tế đột phá trong cải cách hành chính

06:01, 17/01/2020

Năm 2019, ngành Y tế Lâm Đồng là đơn vị thứ hai sau UBND thành phố Đà Lạt áp dụng xây dựng chấm điểm chỉ số cải cách hành chính nội bộ cho các đơn vị trực thuộc với những nội dung, tiêu chí phù hợp theo lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ của ngành...

Năm 2019, ngành Y tế Lâm Đồng là đơn vị thứ hai sau UBND thành phố Đà Lạt áp dụng xây dựng chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) nội bộ cho các đơn vị trực thuộc với những nội dung, tiêu chí phù hợp theo lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chung trong Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ. 
 
Sở Y tế báo cáo kết quả so sánh các nội dung CCHC năm 2018 và 2019
Sở Y tế báo cáo kết quả so sánh các nội dung CCHC năm 2018 và 2019
 
Đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế đã và đang thực hiện, triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình CCHC. Năm 2019, Sở Y tế xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trong toàn ngành Y tế Lâm Đồng trên 6 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 
 
Đối với ngành Y tế, việc thực hiện tốt CCHC chính là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác và đặc biệt là giảm phiền hà cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế, để phục vụ chăm sóc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, cũng chính là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Với sự chỉ đạo mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác CCHC của lãnh đạo Sở Y tế trong năm 2019, đặc biệt tập trung cao trong 6 tháng cuối năm 2019 đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng mọi mặt công tác của ngành Y tế tỉnh và có sự thay đổi rõ rệt một số nội dung so với năm 2018. Cụ thể: ban hành 7 văn bản đôn đốc, chỉ đạo điều hành về CCHC trong ngành; theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC kết hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện (kiểm tra 17/23 đơn vị); kịp thời đề nghị UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 
 
Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên một cửa điện tử từ 54% (năm 2018) tăng lên 100% năm 2019. Sử dụng email công vụ tăng từ 61% (năm 2018) lên 100% năm 2019. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật và các văn bản khác theo quy định) từ 10% (năm 2018) lên 71% năm 2019. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 trong năm 2019 nhận được 240 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai văn phòng điện tử eoffice, gửi nhận văn bản trên trục liên thông của tỉnh đến tất cả các đơn vị trong ngành Y tế Lâm Đồng với 46 tài khoản. Xây dựng bảng chấm thí điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 thực hiện chấm thí điểm chỉ số CCHC 23/23 đơn vị. 
 
Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế Lưu Minh Nguyệt, mục đích xây dựng bảng chấm điểm chỉ số CCHC giúp cho các đơn vị trong ngành thấy rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của đơn vị mình trong việc thực hiện công tác CCHC để kịp thời đề ra những biện pháp triển khai thực hiện cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Đa số các đơn vị đã tổ chức đánh giá tại đơn vị mình đúng quy trình thời gian theo quy định, góp phần tích cực cho việc đánh giá chỉ số trong toàn ngành Y tế Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đánh giá của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, tự đánh giá không có cơ sở, tài liệu kiểm chứng và khi có yêu cầu bổ sung tài liệu kiểm chứng nhưng không có tài liệu bổ sung theo yêu cầu. Việc thẩm định tự đánh giá được thực hiện chặt chẽ, khách quan theo đúng tài liệu kiểm chứng do đơn vị cung cấp, kết hợp với hồ sơ quản lý và quá trình kiểm tra, theo dõi thực hiện. Việc đánh giá mức độ hài lòng người bệnh thực hiện đáp ứng yêu cầu về số lượng, đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định 3869 của Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; Công văn số 1199 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019.
 
Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC các đơn vị, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, Sở Y tế đã xây dựng 2 bảng điểm. Đó là Bảng tổng hợp xếp hạng thực hiện công tác CCHC năm 2019 đối với các đơn vị khám chữa bệnh (gồm 18 đơn vị: 6 Bệnh viện tuyến tỉnh và 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố), tổng điểm đạt cao nhất là 73/100 điểm; thấp nhất 55/100 điểm, có 2 đơn vị không thực hiện việc chấm điểm. Cùng đó là Bảng tổng hợp xếp hạng thực hiện công tác CCHC năm 2019 đối với 2 Chi cục và 3 Trung tâm, có Chi cục An toàn thực phẩm đạt 42,5/60 điểm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa thực hiện việc chấm điểm năm 2019 do hợp nhất 5 Trung tâm; có 3 đơn vị không thực hiện việc chấm điểm. Sở Y tế không xếp hạng đối với các đơn vị không thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC, đồng thời gắn với việc xét thi đua khen thưởng năm 2019.
 
Năm 2020, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC để các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền đến toàn thể CBCCVC tại đơn vị về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc CCHC. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC của mỗi đơn vị và của ngành y tế; đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thường xuyên đối với các đơn vị trong ngành; tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác CCHC, nhất là việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tinh thần thái độ của đội ngũ CBCCVC.
 
CCHC, giảm phiền hà cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế: tăng cường công tác tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 48, 49 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính, nhất là cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
 
Hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị đáp ứng yêu cầu theo quy định. Bình xét thi đua khen thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác CCHC đối với tập thể và cá nhân.
 
AN NHIÊN