Đã bố trí được 233 đồng chí là công an chính quy về xã

05:02, 10/02/2020

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;...

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án số 106 và Công văn số 3422/BCA-X01 ngày 25/12/2018 của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên toàn tỉnh. Theo đó, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã bố trí được 233 đồng chí là công an chính quy về 88/116 xã, bao gồm 88 đồng chí trưởng công an xã, 73 đồng chí phó trưởng công an xã, 58 đồng chí công an viên thường trực.
 
Theo đánh giá, việc thực hiện đề án đưa công an chính qui về đảm nhiệm chức danh công an xã thời gian qua đã mang lại hiệu quả nhất định. Tình hình an ninh trật tự tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH. Từ khi được bố trí lực lượng công an chính quy, tại các xã không còn xảy ra những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra điểm nóng về ANTT. Chính vì vậy, mục tiêu đến hết năm 2020, ngành công an sẽ tiếp tục bố trí công an chính quy về tất cả các xã còn lại trên địa bàn tỉnh. 
 
NGUYỄN NGHĨA