Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế

07:03, 17/03/2020

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế và quyết định hết thời gian cách ly.

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế và quyết định hết thời gian cách ly.
 
Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Thủ tục áp dụng các biện pháp cách ly y tế như sau: 
 
Cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú: Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn lập danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, cơ sở lưu trú và báo với Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 cấp xã, phường, thị trấn để xem xét phê duyệt. 
 
Cách ly tại cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh: Trưởng khoa, phòng nơi có trường hợp đang khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế và báo cáo người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để xem xét phê duyệt.
 
Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Trung đoàn 994, Bệnh xá H32 –Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với công dân trên địa bàn quản lý.
 
Riêng khách nhập cảnh vào tỉnh Lâm Đồng có quốc tịch nước ngoài thuộc trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế, tỉnh giao Sở Y tế lập danh sách, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét phê duyệt.
 
Về việc quyết định hết thời gian cách ly: 
 
Đối với trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú; cách ly tại cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh: Địa phương, đơn vị nào ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế thì ra quyết định hết thời gian cách ly.
 
Đối với trường hợp hết thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh: Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hội chẩn, quyết định thông báo hết thời gian cách ly.
 
Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, đảm bảo các trường hợp thực hiện nghiêm túc việc cách ly theo quy định.
 
Sở Ngoại vụ hỗ trợ công tác lãnh sự và thông dịch viên tiếng nước ngoài trong việc cách ly các trường hợp là người nước ngoài; trong vòng 24 giờ lập danh sách và gởi văn bản thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo quy định.
 
AN NHIÊN