Đam Rông: 7/8 xã hoàn thành công tác vận động các hộ dân đăng ký thoát nghèo năm 2020

05:06, 24/06/2020

Đến thời điểm này đã có 7/8 xã trên địa bàn huyện Đam Rông hoàn thành công tác vận động các hộ dân đăng ký thoát nghèo năm 2020, với tổng số gần 400 hộ đăng ký, chiếm 23,42% tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện...

Đến thời điểm này đã có 7/8 xã trên địa bàn huyện Đam Rông hoàn thành công tác vận động các hộ dân đăng ký thoát nghèo năm 2020, với tổng số gần 400 hộ đăng ký, chiếm 23,42% tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện. Để hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2020, huyện Đam Rông đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. Bên cạnh đó, đa dạng hóa về nguồn vốn huy động từ các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư giảm nghèo; đồng thời, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho lao động sau đào tạo tìm được việc làm có thu nhập ổn định.
 
LÊ TUẤN