Tiếp 1.158 lượt/1.461 công dân

04:06, 29/06/2020

Theo số liệu của UBND tỉnh, trong quý I/2020, tỉnh đã tiếp 1.158 lượt/1.461 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Theo số liệu của UBND tỉnh, trong quý I/2020, tỉnh đã tiếp 1.158 lượt/1.461 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về môi trường; chế độ, chính sách đối với người có công… Trong đó, số lượt tiếp thường xuyên 736 lượt/863 người, tiếp định kỳ 422 lượt/598 người. 
 
6 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã làm tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Số đơn phải xử lý 2.501 đơn, có 1.770 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, có 479 đơn khiếu nại, 104 đơn tố cáo và 1.187 đơn kiến nghị, phản ánh; đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 68 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 215 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 300 đơn (gồm 259 đơn khiếu nại và 41 đơn tố cáo).
 
NGUYỄN NGHĨA