Đạ Huoai: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến thấp

06:04, 12/04/2021

UBND huyện Đạ Huoai cho biết, đến nay đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 4 là 18 thủ tục hành chính (TTHC); 47 TTHC giải quyết ở mức độ 3 và 258 TTHC giải quyết ở mức độ 2. 

UBND huyện Đạ Huoai cho biết, đến nay đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 4 là 18 thủ tục hành chính (TTHC); 47 TTHC giải quyết ở mức độ 3 và 258 TTHC giải quyết ở mức độ 2. 
 
Đối với cấp xã trong huyện, đã có 1 TTHC giải quyết ở cấp độ 4; 5 TTHC giải quyết ở cấp độ 3 và 155 TTHC giải quyết ở mức độ 2.
 
Toàn huyện hiện nay có 484 TTHC, trong đó có 323 TTHC cấp huyện và 161 TTHC cấp xã.
 
Mặc dù việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được tuyên truyền, vận động đến tất cả cán bộ, công chức và người dân trong huyện nhưng đến nay theo UBND huyện, tỷ lệ hồ sơ phát sinh còn rất hạn chế.
 
GIA KHÁNH