Quản lý tốt dự án, công trình xây dựng

06:01, 18/01/2022
Trong năm 2021, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, quản lý tốt dự án, công trình xây dựng, góp phần hỗ trợ đắc lực trong quản lý hoạt động xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, cải thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Riêng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, trong năm 2021 được giao làm chủ đầu tư 6 dự án, tổng số vốn được bố trí để thực hiện các dự án là 39,187 tỷ đồng, tổng số vốn giải ngân đạt tỷ lệ 96%. Đồng thời, còn thực hiện công tác tổ chức điều hành, quản lý việc thực hiện đối với 20 dự án nhận ủy thác; thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư 10 đồ án quy hoạch, trong đó, có 3 đồ án thuộc công trình trọng điểm của tỉnh, đến nay, có 2 đồ án đã hoàn thành.
 
NGUYÊN THI