Công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới

05:06, 08/06/2022
(LĐ online) - Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Những năm gần đây, nông dân trong huyện Cát Tiên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành vườn cây ăn trái cho thu nhập cao
Những năm gần đây, nông dân trong huyện Cát Tiên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành vườn cây ăn trái cho thu nhập cao
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2931/TTr-BNN-VPĐP ngày 11/05/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cát Tiên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên  đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới với 100% xã đạt và giữ vững danh hiệu nông thôn mới; trong đó, có 1 xã được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao (xã Đức Phổ); 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường (xã Gia Viễn). 
 
Ngoài ra, hiện có 2 xã tiệm cận xã nông thôn mới nâng cao (xã Tiên Hoàng và xã Quảng Ngãi) và 1 xã (Đức Phổ) tiệm cận xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
HOÀNG SA