Đạ Tẻh: Ra mắt mô hình điểm Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

02:09, 22/09/2022
(LĐ online) - Sáng 22/9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đạ Tẻh ra mắt mô hình điểm Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam với tên gọi Xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh tại Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 10 (thị trấn Đạ Tẻh) với 25 thành viên.
 
Theo đó, trong các buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức theo chủ đề từng tháng hoặc từng quý với các nội dung như tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em. 
 
Giáo dục gia đình, giáo dục trước hôn nhân, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, giá trị văn hóa gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Nâng cao nhận thức, kỹ năng của phụ nữ và gia đình trước tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế, nhận diện dấu hiệu tội phạm và vi phạm trên môi trường mạng. 
 
Tập trung tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới 4 giá trị gia đình “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”. Cung cấp các kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, các kỹ năng nuôi dạy con tốt, các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”. 
 
Hướng dẫn cách tổ chức cuộc sống gia đình, chia sẻ kinh nghiệm trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình, những giá trị vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, nêu gương và biểu dương gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
 
Bà Nguyễn Thị Tiếng Thơ – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh cho biết: Việc xây dựng mô hình điểm nói trên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, vun đắp giá trị gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và phát huy vai trò trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và toàn xã hội về vị trí vai trò gia đình trong tình hình mới. 
 
Bên cạnh đó, xây dựng gia đình hạnh phúc, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”… Qua đó góp phần xây dựng gia đình “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và mang tính hiệu quả, bền vững, phù hợp với thực tế địa phương.
 
THÂN THU HIỀN