Đạ Tẻh: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

06:09, 22/09/2022

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, hiện nay đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện Đạ Tẻh được kiện toàn với 28 người; trong đó có 3 người dân tộc thiểu số, cả 3 đều trình độ đại học. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở xã, thị trấn được công nhận với 152 người; trong đó có 19 người dân tộc thiểu số (5 người dân tộc Châu Mạ, 14 người dân tộc Tày. 

Những năm qua, nhằm phát huy vai trò của người biết tiếng dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn, một số xã, thị trấn thuộc huyện Đạ Tẻh đã huy động tham gia, phối hợp tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật chung, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân tộc thiểu số ở những nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống tập trung như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Cư trú; tuyên truyền Nhân dân làm căn cước công dân; tuyên truyền quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tuyên quyền quy định của pháp luật về phòng, chống COVID-19; quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… 
 
HOÀNG SA