Đức Trọng: Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

05:10, 04/10/2022
Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã triển khai tốt nhiệm vụ công tác này. Theo đó, các lĩnh vực của đời sống xã hội được giám sát chặt chẽ, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được người dân quan tâm.
 
Đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Dự án hồ Ta Hoét
Đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Dự án hồ Ta Hoét
 
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn những nội dung giám sát phù hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ sở. 
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã thành lập các đoàn giám sát và tổ chức giám sát 25 cuộc tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, trong đó, 6 cuộc giám sát liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). 
 
Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã chủ trì tổ chức giám sát theo kế hoạch đề ra được 57 cuộc, với các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc như: Giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc cấp phát chế độ hỗ trợ cho đối tượng người bán vé số dạo bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; việc chi hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo... Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn khó khăn, hạn chế để kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh và có giải pháp khắc phục; nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của địa phương. 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện và các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội tổ chức giám sát 19 đợt; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức giám sát 40 cuộc, với nội dung như: việc thực hiện các quy định về quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai các chương trình, dự án liên quan chính sách người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện...
 
Theo chức năng, nhiệm vụ, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã tổ chức các hội nghị phản biện với nội dung như: dự thảo các dự án luật; chế độ, chính sách, nghị quyết của HĐND, UBND; văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; các đồ án quy hoạch đô thị của UBND huyện và những văn bản quy phạm pháp luật do cấp ủy, UBND cùng cấp yêu cầu. Qua hội nghị phản biện, có nhiều ý kiến góp ý được cấp ủy, chính quyền tiếp thu xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi ban hành. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia góp ý 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 26 dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền như: Dự thảo Chương trình hành động về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm của huyện ủy, HĐND huyện và các văn bản dự thảo của UBND tỉnh, UBND huyện có liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của Nhân dân... 
 
Tuy nhiên, MTTQ huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở có mặt còn hạn chế, việc giám sát, phản biện hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội giữa MTTQ với các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động gửi dự thảo văn bản để Mặt trận tổ chức phản biện. 
 
Trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ tỉnh, thời gian tới, huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời phát huy dân chủ, tập hợp được ý kiến đông đảo Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nêu cao vai trò giám sát, chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc để xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đáp ứng mong đợi cử tri và Nhân dân.
 
NGUYỆT THU