Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04 phát triển toàn diện TP Đà Lạt

NGUYỆT THU 22:02, 17/01/2023

(LĐ online) - Năm 2022, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, TP Đà Lạt đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU ngày 13/12/2021 của Thành ủy đạt kết quả tốt, toàn diện.

Đà Lạt tập trung xây dựng phát triển thành phố toàn diện, văn minh, hiện đại. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Đà Lạt tập trung xây dựng phát triển thành phố toàn diện, văn minh, hiện đại. Ảnh: Nghĩa Nguyễn


Trong năm 2022, Đảng bộ Thành phố đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/ThU ngày 13/12/2021 của Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch, thể hiện quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra.
Nhìn lại năm qua, về cơ bản kinh tế - xã hội phát triển ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phục hồi nhanh sau dịch. Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng cao; thương mại, dịch vụ và xuất khẩu phục hồi và tăng so với cùng kỳ. 
Chương trình nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao được quan tâm thực hiện, chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản. Thu ngân sách vượt kế hoạch đạt trên 1.806,82 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và bằng 127% so  với cùng kỳ năm trước. 
Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, các công trình trọng điểm được triển khai với quyết tâm cao, hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị khởi sắc rõ rệt. 
Giáo dục - đào tạo có nhiều nỗ lực, cố gắng, đảm bảo nội dung chương trình dạy và học. An sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được chăm lo, cải thiện. Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và cấp phép xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực; chấn chỉnh hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Đề án xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh tiếp tục được triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. 
Đồng chí Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ. Phương pháp chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới và nâng cao; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện; triển khai tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030.
Công tác cán bộ thực hiện đúng quy định, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thành phố và cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên có nhiều cố gắng, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo quy trình. Các chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt cũng nêu lên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ThU của Thành ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị vẫn còn có mặt hạn chế. Tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra. Vi phạm Luật Lâm nghiệp, lấn chiếm và tái lấn chiếm đất rừng tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Thu ngân sách về nhà, đất chưa đạt yêu cầu đề ra và còn gặp khó khăn trong công tác thu nợ đọng thuế. Quản lý nhà nước về du lịch có mặt còn hạn chế.
Công tác triển khai thực hiện rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 của một số tổ chức cơ sở Đảng khối sản xuất kinh doanh còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa nghiêm. Việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Việc lựa chọn và triển khai thực hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, phòng, ban, đơn vị còn hạn chế, lúng túng. 
Việc rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tiềm ẩn. Còn cán bộ, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương.
Trên cơ sở đó, Thành uỷ xác định chủ đề năm 2023 là “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”.  Thành ủy tập trung đề ra những chủ trương, đường lối, chính sách, các nhiệm vụ chung mang tính chiến lược để phát triển toàn diện thành phố. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng thành phố thông minh, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Bên cạnh đó, Thành ủy chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát huy lợi thế, tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng TP Đà Lạt là trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng tầm quốc gia, quốc tế. Tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 
Phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.