Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

TUẤN HƯƠNG  12:03, 01/02/2023

(LĐ online) - Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. 

Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tại Trường Chính trị tỉnh có sự tham dự của đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh.  Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học việc Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 được phát động nhằm lập thành tích kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức lan tỏa của Nghị quyết số 35, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII trong bối cảnh mới, tình hình mới. 

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết, trong đó 1 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). 

Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Điểm mới của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 là các bài viết dự thi phải là bài viết mới, đảm bảo các tiêu chí về nội dung, hình thức quy định tại thể lệ cuộc thi.  

Chủ đề bài viết tham gia cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham những, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng…

Cuộc thi nhằm phát hiện những kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 31/7/2023.