8149 đảng viên nông dân

D.Q 06:04, 31/10/2023

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến tháng 10/2023, tổng số hội viên nông dân là đảng viên toàn tỉnh đạt 8.149. Trong đó, có 80 đồng chí cán bộ Hội tham gia vào cấp ủy gồm cấp tỉnh 1 đồng chí, cấp huyện 11 đồng chí và cấp cơ sở là 68 đồng chí. Đội ngũ đảng viên nông dân đang góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp Hội đang tích cực bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên nông dân ưu tú kết nạp Đảng, thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.