Đam Rông: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

06:10, 30/10/2019

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.
 
Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo…, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phù hợp từng đối tượng cụ thể; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn huyện có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. 
 
Theo đó, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Cùng đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 94 huyện về xây dựng kế hoạch hoạt động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; phản bác lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng trên địa bàn.
 
Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông đã định hướng và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và địa phương theo hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết về công tác lý luận chính trị. Phối hợp với các ban và Văn phòng Huyện ủy thẩm định, theo dõi và đôn đốc công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Qua đó, đã mở được 4 lớp bồi dưỡng, bao gồm: 1 lớp nhận thức về Đảng đợt I cho 65 học viên, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới đợt I cho 48 học viên, 1 lớp phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp cho 78 học viên, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 75 học viên. 
 
Trên lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông đã phối hợp với khối khoa giáo tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên lĩnh vực công tác khoa giáo. Đối với lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; tổ chức các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, đồng thời nắm bắt tình hình an ninh, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác lịch sử Đảng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đến đảng viên, cán bộ và Nhân dân; hướng dẫn Phòng Giáo dục - Đào tạo và các chi bộ trường học trực thuộc tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giới thiệu lịch sử vẻ vang, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đến học sinh, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc… 
 
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn duy trì tốt việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên hàng tháng để thông tin về các văn bản, chế độ, chính sách và nghe phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; kết quả triển khai các công việc trong tháng; trao đổi nâng cao kiến thức về các lĩnh vực; thông tin thời sự, chính sách trong nước, quốc tế và triển khai các nội dung nhiệm vụ công tác tuyên giáo của tháng tiếp theo... Qua hội nghị, đã triển khai kịp thời các nội dung công việc, đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở để có những đề xuất, báo cáo cấp ủy định hướng chỉ đạo.
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…
 
TỨ ĐỨC