Đức Trọng với công tác xây dựng Đảng

06:10, 23/10/2019

Đánh giá tình hình KT-XH năm 2018, trong 19 chỉ tiêu phấn đấu, có 6 chỉ tiêu vượt và 12 chỉ tiêu đạt từ 100%; kết quả này thể hiện rõ nét nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân huyện Đức Trọng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định…

Đánh giá tình hình KT-XH năm 2018, trong 19 chỉ tiêu phấn đấu, có 6 chỉ tiêu vượt và 12 chỉ tiêu đạt từ 100%; kết quả này thể hiện rõ nét nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân huyện Đức Trọng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định…
 
Trao giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi của Huyện ủy Đức Trọng. Ảnh: T.D.H
Trao giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi của Huyện ủy Đức Trọng. Ảnh: T.D.H
 
Quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng
 
Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh là nhân tố quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đức Trọng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) trong toàn huyện.
 
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ, gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy; các cuộc vận động, các chương trình, dự án lớn của Chính phủ, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); bên cạnh chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành đầu tư phát triển KT-XH, xây dựng NTM - đô thị văn minh, BTV Huyện ủy Đức Trọng tập trung củng cố, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, tạo “sức bật” để lãnh đạo toàn diện địa phương trước yêu cầu mới. 
 
Hàng năm, Đảng bộ huyện chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; tổng kết công tác xây dựng Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 2/6/2014 của Tỉnh ủy “Về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở…”; thực hiện việc giảm biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo CBCC,VC; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; kết nạp đảng viên mới… 
 
 Giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Huyện ủy đặc biệt chú trọng. Huyện ủy thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời giáo dục và giải quyết dứt điểm những phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý nghiêm những đảng viên, CBCC, VC vi phạm...
 
Những kết quả tiêu biểu
 
Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đạt tỷ lệ cao; 14/14 xã đã “về đích” NTM, thị trấn Liên Nghĩa được công nhận đạt chuẩn “Văn minh đô thị”; đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, (đang chờ Trung ương công nhận “Huyện nông thôn mới”). Đời sống về vật chất và tinh thần của Nhân dân thay đổi rõ nét; tình hình an ninh chính trị được tăng cường; tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố; đồng thuận xã hội nâng cao…
 
Chất lượng TCCS đảng, chất lượng đảng viên toàn Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ Đức Trọng hiện có 52 TCCS đảng trực thuộc (23 đảng bộ cơ sở và 29 chi bộ cơ sở), 309 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 100% tổ dân phố, thôn, buôn đều có chi bộ (đầu nhiệm kỳ còn 5 chi bộ sinh hoạt ghép). 
 
Từ năm 2015 đến 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp 800 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.459 đồng chí. 
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Toàn huyện đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 73 lượt chức danh trưởng, phó phòng, ban, tương đương; thực hiện quy trình bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy; bổ sung 2 ủy viên BCH và 2 ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bổ sung cấp ủy viên tại 11 đảng bộ, chi bộ cơ sở… đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, đúng lộ trình. Đức Trọng đã sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình vào Trung tâm VH -TT huyện; BQL rừng phòng hộ Ninh Gia sáp nhập vào BQL rừng phòng hộ Đại Ninh; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thực hiện chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc TTBDCT huyện. Đến nay, Đức Trọng đã giải quyết dứt điểm số biên chế vượt và đã tinh giản: khối Đảng - Mặt trận - đoàn thể huyện: 7 biên chế; các cơ quan huyện và đơn vị sự nghiệp khác: 14 biên chế; đơn vị sự nghiệp giáo dục: 46 biên chế.
 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; có 137 trường hợp đã được sưu tra, thẩm tra, xác minh… về lý lịch, lịch sử chính trị phục vụ việc kết nạp đảng viên, công tác đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 68 TCCS đảng và 36 đảng viên; giám sát 24 tổ chức đảng và 15 đảng viên về các nhiệm vụ liên quan; thực hiện 7 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại 7 TCCS đảng. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, có 47 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật (khiển trách 33 đảng viên, cảnh cáo 12 đảng viên, cách chức 2 đảng viên); tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên và TCCS đảng đạt tỷ lệ 100%...
 
Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong những năm qua được BTV Huyện ủy Đức Trọng quyết liệt thực hiện thông qua việc chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của đảng viên, CBCC trung thực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực; đã thực hiện khởi tố 2 vụ án tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản tham nhũng…
 
Có thể nói, BTV Huyện ủy Đức Trọng đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ. Từ nỗ lực này đã tạo đòn bẩy, sức bật mới phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Đức Trọng hướng tới xây dựng đô thị mới trong thời gian tới…
 
THANH DƯƠNG HỒNG