Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tổ chức, xây dựng Đảng

05:12, 26/12/2019

Ngày 25/12, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 và nhìn lại 4 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. 

Ngày 25/12, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 và nhìn lại 4 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng. 
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, toàn ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức, xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về trách nhiệm nêu gương, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng tốt đề án vị trí việc làm, triển khai tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. 
 
Về việc thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, qua gần 2 năm triển khai, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, hàng trăm đầu mối cấp tỉnh, gần 500 đầu mối cấp huyện, 7 tổng cục và tương đương, hàng ngàn phòng và tương đương. Riêng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động giảm trên 230.000 người, việc tinh giản biên chế đã góp phần giảm khoảng 10.000 tỷ đồng nguồn ngân sách cho các hoạt động trong hệ thống chính trị. 
 
Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại các Bộ, ngành, các đơn vị, địa phương, nhất là đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp các thôn, bản, xã, phường, đồng thời đề xuất, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại các đơn vị, địa phương để làm cơ sở học tập, nhân rộng. 
 
N.THI - H.ÁI