Năm 2020 tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

06:01, 02/01/2020

Năm 2020 - năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;...

Năm 2020 - năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và các ngày lễ lớn của dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư và các hộ gia đình... nhằm tiếp tục tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ cùng Nhân dân đối với Đảng và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 
 
Trong các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra, có một số chỉ tiêu trọng tâm là: Phấn đấu 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, tham gia có hiệu quả vào quá trình góp ý xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi huyện, thành phố có 50% thôn, tổ dân phố tiếp tục đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu” và 30% đăng ký xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”; 100% huyện, thành phố tổ chức Liên hoan “Khu dân cư tiêu biểu”, cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Khu dân cư kiểu mẫu” tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất. 100% cơ quan trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên có 1 công trình hoặc 1 phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự... 100% khu dân cư có ít nhất 1 mô hình hoặc 1 công trình phục vụ dân sinh...
 
Để đạt những chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020, phong trào thi đua trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, thực hiện nghĩa vụ công dân, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Tỉnh ủy, cấp ủy và chính quyền các cấp đề ra. Đóng góp trí tuệ, tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; tham gia giám sát các lĩnh vực chuyên môn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”... Duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số... tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, huy động các nguồn lực trong cộng đồng đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững...
 
Một nội dung thi đua quan trọng nữa là phải thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW(Khóa XII); phát huy vai trò MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền xem xét giải quyết kịp thời nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
LAN HỒ