Đạo đức cách mạng cũng như ngọc càng mài càng sáng

06:02, 27/02/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam suốt một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, quan tâm rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam suốt một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, quan tâm rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hơn 90 năm trước, trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng, Người không chỉ quan tâm đến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn rất quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng về đạo đức, tư cách người cách mạng. 
 
Từ năm 1927, trong 23 điểm nêu trong cuốn Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều phẩm chất đạo đức cần có đối với người cách mạng. Đó là: Cần kiệm; Hòa mà không tư; Cả quyết sửa lỗi mình; Cẩn thận mà không nhút nhát; Nhẫn nại (chịu khó); Vị công vong tư; Không hiếu danh, không kiêu ngạo; Nói thì phải làm; Hy sinh; Ít lòng tham muốn về vật chất; Khoan thứ; Có lòng bày vẽ cho người; Trực mà không táo bạo; Quyết đoán; Dũng cảm... Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lúc Đảng gặp sai lầm, Bác đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Người đặt mình trong tập thể, nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng “cả khi phải ẩn nấp nơi núi non, ra vào nơi tù tội không bao giờ xa rời mục tiêu đó”, “nguyện đi cùng với đồng bào, dù phải hy sinh tính mạng cũng không nề”... Nói về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu điều chủ chốt, nền tảng chuẩn mực nhất là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Theo Bác: Phẩm chất của đạo đức cách mạng là cần “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng”, “đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”, gương mẫu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác.
 
Tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, tư cách, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng được thể hiện nổi bật ở việc không chỉ tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng mà Người còn là tấm gương sáng luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Người luôn giữ vững, rèn luyện ý chí, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”; trách nhiệm trung thành với Đảng, Nhà nước, hiếu với Nhân dân.
 
Chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng đạo đức, văn minh với những chuẩn mực được xây dựng từ mỗi tổ chức đảng cho đến từng cán bộ, đảng viên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Người căn dặn: “Đảng không phải chỉ đại biểu lợi ích của đảng viên, mà đại biểu lợi ích của toàn giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc và loài người”, “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”... Đảng phải kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin. Cán bộ, đảng viên phải học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. Chuẩn mực đạo đức đầu tiên cần có của cán bộ, đảng viên là trung với Đảng, với nước, hiếu với dân. Điểm cốt lõi trong đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. “Quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí”.
 
Để tu dưỡng, rèn luyện được các phẩm chất đạo đức cách mạng nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh định ra 3 nguyên tắc: Xây đi đôi với chống; nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức; tu dưỡng đạo đức hàng ngày, suốt đời. Người quan niệm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
 
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Không vi phạm kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể. Không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tổ chức phân công.
 
LAN HỒ