Vũ khí sắc bén

12:02, 02/02/2020

(LĐ online) - Một mùa xuân nữa đã về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Cả nước rực rỡ cờ hoa, toàn dân hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. 

(LĐ online) - Một mùa xuân nữa đã về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Cả nước rực rỡ cờ hoa, toàn dân hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. 
 
 
Không phải ngẫu nhiên mà Đảng ta chọn mùa xuân để làm mốc ghi nhớ về sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, tạo một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
 
Vào mùa xuân năm 1930 của thế kỷ XX, đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) làm nên một bộ phận cấu thành kiến trúc thượng tầng của xã hội Việt Nam. Đảng ta ra đời từ mùa xuân ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam!
 
Theo dòng chảy cách mạng cuồn cuộn không ngừng, 90 năm qua Đảng ta đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo Nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và cũng chừng ấy thời gian, Đảng ta luôn dành nhiều trí tuệ và sức lực để thường xuyên tự đổi mới, tự rèn giũa, tự chỉnh đốn; xem đó là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 
 
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (Đường cách mạng) xuất bản lần đầu tiên năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi: “Kách mệnh trước hết phải có cái gì?”. Và Người đã khẳng định: “Trước hết phải có đảng Kách mệnh... Đảng có vững Kách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy...”. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn “Sau khi thống nhất nước nhà, việc trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng (Hồ Chí Minh - toàn tập, 1996, t.12. tr.503). Khắc ghi lời dạy của Người, trong quá trình hoạt động, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, mãi mãi xứng đáng là công bộc, đầy tớ trung thành của Nhân dân. Để có được hình tượng cao đẹp trong lòng Nhân dân, bất khả chiến bại trước mọi âm mưu của kẻ thù, Đảng ta luôn trang bị cho mình một vũ khí sắc bén. Trong đó có tinh thần kỷ luật nghiêm minh.
 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Vai trò lãnh đạo của Đảng là sứ mệnh thiêng liêng do Nhân dân giao phó. Với tư cách là Đảng cầm quyền, để phòng chống thoái hóa, biến chất Đảng ta ghi tạc lời dạy của Bác Hồ là phải biết “cả quyết sửa lỗi mình”. Với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh đạo các mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi Đảng phải có năng lực, tư duy lãnh đạo mới và sức chiến đấu mới ngang tầm nhiệm vụ mới để đủ sức lãnh đạo, giải quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước, của dân tộc. Toàn bộ những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong quá trình cách mạng Việt Nam, của công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước đều gắn liền trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của Đảng. Ngược dòng lịch sử, 73 năm trước, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được viết tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu toát lên tư tưởng rèn luyện, nâng cao tính Đảng cho cán bộ, đảng viên bằng bút pháp và những từ ngữ thuyết phục. Khi nói về tư cách của Đảng chân chính cách mạng, Người cho rằng “Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài; Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới...”. Lời dạy đó, toàn Đảng, toàn dân ta mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
 
Nhìn tổng quát, các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đã đã kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra trong xây dựng nội bộ Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn dân. Nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. 
 
Mới đây, ngày 10.1.2020, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 cũng đã thẳng thắn nhìn nhận “Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương (BCH), Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 Ủy viên Bộ Chính trị, 21 Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 38 sỹ quan trong lực lượng công an, quân đội (cấp tướng là 23 đồng chí...)”. Điều đó minh chứng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp. Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước... 
 
Tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong đó, đồng chí đánh giá “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống". Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ”. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh “...Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...”. “Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật...”.
 
Với phong cách dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, Đảng ta vừa phát huy được sức mạnh của các tổ chức Đảng vừa phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo và trách nhiệm xây dựng Đảng của đội ngũ đảng viên. Trong qúa trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn, Đảng còn tập hợp được sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và tinh thần xây dựng Đảng của các tầng lớp nhân dân. 
 
Kẻ thù đã và đang chống phá, gây chia rẽ đoàn kết, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trên mọi lĩnh vực bằng các phương thức và thủ đoạn khác nhau, nhất là trên không gian mạng. Song, Đảng ta, Nhân dân ta luôn kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; biết vận dụng, phát triển một cách sáng tạo nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. 
 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) với sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Đó cũng chính là thách thức đồng thời là cơ hội rất lớn để Đảng ta lãnh đạo đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Dù còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với những thành tựu nổi bật trong suốt hành trình gần 35 năm đổi mới đất nước, đó là đời sống mọi mặt của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; chúng ta có một hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế tạo động lực cho những bước chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; và đặc biệt ý Đảng hợp với lòng dân cùng với tinh thần kỷ luật nghiêm minh của Đảng đã tạo nên vũ khí sắc bén trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...
 
PHẠM VY PHƯƠNG