Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

06:05, 18/05/2020

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trải qua 5 năm, một chặng đường không dài, thuận lợi cũng có, khó khăn, thử thách không ít,...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trải qua 5 năm, một chặng đường không dài, thuận lợi cũng có, khó khăn, thử thách không ít, song với tinh thần và quyết tâm chính trị, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
 
Góp phần vào thành công chung trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra, không thể không đề cập đến những kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; sự quyết liệt, năng động, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các đảng viên. Ảnh: Duy Danh
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các đảng viên. Ảnh: Duy Danh
 
Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện hiệu quả việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, triển khai học tập, quán triệt đầy đủ đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 44 của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, coi trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; từng bước đổi mới nội dung, chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả; phương pháp giảng dạy và học tập bước đầu được đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Qua đó, trình độ nhận thức về lý luận và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nắm rõ hơn những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.
 
Công tác phổ biến, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng được coi trọng, là kênh thông tin trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước, quốc tế… Tăng cường tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở. 
 
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được chú trọng; thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi, xử lý các đối tượng phát tán thông tin sai trái, bịa đặt; bước đầu thành lập trang thông tin điện tử, huy động lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia, chia sẻ thông tin chính thống lên mạng xã hội. Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đưa lịch sử Đảng bộ địa phương thành một nội dung chương trình giáo dục chính khóa trong các trường học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, bồi dưỡng thế giới quan, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. 
 
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
 
Các cấp ủy chủ động chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa thành quy định trách nhiệm nêu gương đối với cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên ở cấp mình quản lý và nhiều quy định khác. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ Nhân dân.
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi đôi với làm”. Việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị được nâng lên. 
 
Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy
 
Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện mạnh mẽ đề án thí điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về thành lập Văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các ban của Tỉnh ủy đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 2 cơ quan cấp tỉnh, 113 đơn vị cấp phòng; có 9/12 huyện, thành phố thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 12/12 huyện, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 7/12 bí thư cấp ủy huyện, thành phố và 79/142 bí thư cấp xã đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp; 16/142 xã, phường, thị trấn đang thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND; 3 huyện đang tiến hành thực hiện sáp nhập giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã và toàn tỉnh sắp xếp giảm 165 thôn, tổ dân phố.
 
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 
 
Trên cơ sở các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được đẩy mạnh và thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự, thủ tục; vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, xóa bỏ tư tưởng“trên nhẹ, dưới nặng”; đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, coi trọng việc giáo dục, xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng và niềm tin của Nhân dân. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát nhiều cán bộ chủ chốt ở các địa phương, đơn vị, đặc biệt những cán bộ phụ trách lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm, những nơi có dư luận, đơn thư, có biểu hiện mất đoàn kết, độc đoán; qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Đạt được những kết quả trên là do có sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ mà hạt nhân lãnh đạo là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm nên đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong 5 năm qua.
 
Từ nay đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 không còn xa. Trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội (lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân) thì nội dung “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là thành tố quan trọng đầu tiên trong chủ đề Đại hội để chúng ta thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới như thế nào. Hơn nữa, nhiệm vụ “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng” cũng được Đại hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
 
Tin rằng, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức sẽ tiếp tục là nền tảng, động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; qua đó, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, phát triển bền vững.
 
ĐỨC HẠNH