Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ huyện Đức Trọng

06:06, 23/06/2020

Đảng bộ huyện Đức Trọng có 65 tổ chức cơ sở đảng với 4.664 đảng viên...

Đảng bộ huyện Đức Trọng có 65 tổ chức cơ sở đảng với 4.664 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy Đức Trọng luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Qua đó, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.
 
Trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”
Trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”
 
Theo Huyện ủy Đức Trọng, những năm qua, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đức Trọng đã cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KTGS. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 12 ngày 9/3/2018 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS, đây là một nghị quyết chuyên đề nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác KTGS...
 
Cùng đó, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; trong thực hiện nhiệm vụ KTGS đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ chủ chốt khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp, không để trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra giữa các cơ quan có liên quan; tập trung kiểm tra vào những nội dung trọng tâm… Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; giải quyết đơn thư tố cáo đảm bảo thời gian theo quy định. Từ đó góp phần phát huy hiệu quả, hiệu lực của công tác KTGS.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra đối với 492 lượt tổ chức Đảng trực thuộc. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với 90 lượt tổ chức Đảng và 62 lượt đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra đối với 402 lượt tổ chức Đảng và 555 lượt đảng viên.
 
Đồng thời, thực hiện giám sát 232 lượt tổ chức Đảng và 294 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát đối với 46 lượt tổ chức Đảng và 18 đảng viên; cấp cơ sở thực hiện giám sát đối với 186 lượt tổ chức Đảng và 276 lượt đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Qua KTGS, có 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
 
UBKT Huyện ủy đã chuyển 2 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về hành vi tham nhũng để công an điều tra; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 9 trường hợp đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra; thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên bằng hình thức “khai trừ”. 
 
UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 14 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, kiểm tra 65 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng 18 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. UBKT các cấp kiểm tra đối với 184 lượt tổ chức Đảng, tăng 61 cuộc so với nhiệm kỳ trước; trong kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức Đảng cấp dưới, UBKT các cấp đã kiểm tra 32 lượt tổ chức Đảng.
 
Các đơn tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được giải quyết kịp thời, nghiêm minh. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ có 105 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật với các hình thức: khiển trách 74 đảng viên, 20 cảnh cáo, 2 cách chức và 9 khai trừ.
 
Có thể khẳng định, việc chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác KTGS đã góp phần quan trọng để huyện Đức Trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...
 
NHẬT MINH