Đạ Tẻh: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

12:10, 27/10/2021

(LĐ online) - Sáng 27/10, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020 về công tác này.

(LĐ online) - Sáng 27/10, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020 về công tác này. 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
 
  KIỆN TOÀN CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
 
Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 08/5/2008 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên các giai đoạn 2010 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2025, từ năm 2010 đến nay, sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; trong đó, chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Trên cơ sở đó, 100% các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nhiều hình thức phổ biến, quán triệt nội dung tinh thần của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến nhận thức trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
 
Về xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đối với cấp huyện, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy gắn với xây dựng và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đối với cấp xã, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, toàn huyện còn 8 xã, 1 thị trấn với 55 thôn, 22 tổ dân phố. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy đối với 2 xã sau khi sáp nhập đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy các xã thị, trấn kiện toàn tổ chức đảng đối với thôn, tổ dân phố hoàn thành sắp xếp, sáp nhập (giảm 2 Đảng bộ xã Hà Đông, Hương Lâm; 29 chi bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập). 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm công tác kiện toàn, sắp xếp các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sát với tình hình thực tiễn. Hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức Đảng đối với thôn, tổ dân phố, nhất là đối với chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 77/77 chi bộ thôn, tổ dân phố (không có thôn “trắng chi bộ” và sinh hoạt ghép). Chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo sinh sống, tăng cường công tác kiện toàn tổ chức đảng, lựa chọn nhân sự Cấp ủy Chi bộ có trình độ, năng lực, uy tín và có khả năng lãnh đạo, tập hợp đảng viên, quần chúng; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; phân công cấp ủy viên theo dõi, giúp Chi bộ. Từ đó, các chi bộ thôn, tổ dân phố đã khẳng định và phát huy tốt vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần thực hiện nhiệm chính trị của địa phương. 
 
Ngoài ra, nhờ công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy luôn bám sát với tình hình thực tế nên việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, Bí thư chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt đảng bộ cơ sở thường kỳ hàng năm, sinh hoạt cấp ủy; về chất lượng sinh hoạt chi bộ của từng loại hình chi bộ; kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng; khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng cũng đạt được nhiều kết quả. 
 
Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có điều kiện đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với việc triển khai thực hiện của HĐND và UBND. Hiện nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện thực hiện đồng chí Bí thư Cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Với chủ trương này đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và lãnh đạo, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị. 
 
Về nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu chi bộ, việc thực hiện kiêm nhiệm giúp việc nắm bắt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được kịp thời, đồng bộ, nhất quán, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN
 
Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ huyện Đạ Tẻh có 2.215 đảng viên. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên nên chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn huyện được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định nêu gương đảm bảo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 
 
Công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính, trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII được các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm hầu hết cán bộ, đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, chấp hành tổ chức kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Về công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 880 đảng viên, đảm bảo kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này thì công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa cho Đảng. 
 
Đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh cho biết: Trên cơ sở kế hoạch đào tạo hàng năm của Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đảm bảo đúng đối tượng và nội dung chương trình học tập theo quy định. Năm 2010 đến nay đã mở 23 lớp với 1.775 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 15 lớp đảng viên mới với 1.024 học viên tham gia. Các học viên đã hoàn thành tốt chương trình học tập và nâng cao nhận thức, mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực, năm 2018, 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
ĐÔNG ANH