4 nhiệm vụ xử lý chất thải rắn

06:11, 15/11/2019

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, Sở Xây dựng Lâm Đồng tiếp tục được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, Sở Xây dựng Lâm Đồng tiếp tục được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài.
 
Đầu tiên cần rà soát tổng thể quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, nghiên cứu áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Tiếp theo, phải xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch liên vùng, trong đó có phương án dự phòng trong trường hợp nhà máy xử lý chất thải rắn gặp sự cố, không vận hành. 
 
2 nhiệm vụ còn lại gồm: tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở đô thị; đánh giá lại công nghệ xử lý chất thải rắn để giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư, triển khai hoạt động…
 
MẠC KHẢI