Di dời bè nổi, vó bè, thuyền đánh cá ra khỏi hồ Tuyền Lâm

06:11, 08/11/2019

Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt có 23 bè nổi, 8 chiếc cầu, 4 vó bè, 2 chòi nổi và thuyền đánh cá đang hoạt động. 

Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt có 23 bè nổi, 8 chiếc cầu, 4 vó bè, 2 chòi nổi và thuyền đánh cá đang hoạt động. 
 
Căn cứ theo các quy định hiện hành, số bè nổi, vó bè, thuyền đánh cá… vừa nêu đang hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt; UBND các phường 3, 4 (Đà Lạt); Chi cục Thủy lợi; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng… tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu các chủ sở hữu tự nguyện tháo dỡ, di dời hoàn thành trước ngày 30/11/2019. Nếu không tự nguyện tháo dỡ trong thời hạn này, các cơ quan chức năng Lâm Đồng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế giải tỏa theo quy định pháp luật.
 
VŨ VĂN