Trên 7.600 hồ sơ bị quá hạn trong quý I

06:03, 18/03/2020

Thống kê của UBND tỉnh cho biết, trong quý I năm 2020 (tính từ 1/12/2019 đến 29/2/2020) toàn tỉnh đã tiếp nhận 659.245 hồ sơ, đã giải quyết 643.272 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn có 635.593 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,81%; số hồ sơ quá hạn có 7.677 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,19%.  

Thống kê của UBND tỉnh cho biết, trong quý I năm 2020 (tính từ 1/12/2019 đến 29/2/2020) toàn tỉnh đã tiếp nhận 659.245 hồ sơ, đã giải quyết 643.272 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn có 635.593 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,81%; số hồ sơ quá hạn có 7.677 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,19%.  
 
Trong số hồ sơ còn lại đang giải quyết gồm 7.172 hồ sơ, có 5.950 hồ sơ chưa đến hạn và 1.222 hồ sơ đã quá hạn.
 
Nếu tính riêng từng cấp, với cấp tỉnh, quý I đã tiếp nhận 54.575 hồ sơ; đã giải quyết 51.780 hồ sơ, đúng và trước hạn 51.072 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,63%; quá hạn còn 708 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,37%. Trong số hồ sơ đang giải quyết gồm 2.800 hồ sơ, có 2.672 hồ sơ chưa đến hạn và có 128 hồ sơ đã quá hạn.
 
Với cấp huyện, 12 huyện, thành phố trong tỉnh trong quý I đã tiếp nhận 340.060 hồ sơ, đã giải quyết 329.596 hồ sơ; trong đó, đúng và trước hạn có 323.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,28%, còn 5.685 hồ sơ quá hạn, tỷ lệ 1,7%. Trong số 3.405 hồ sơ đang giải quyết, số hồ sơ chưa đến hạn là 2.436 hồ sơ và có 969 hồ sơ đã quá hạn.
 
Với cấp xã, toàn tỉnh quý I tiếp nhận 264.610 hồ sơ, đã giải quyết 261.896 hồ sơ; trong đó, đúng và trước hạn 260.612 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,51%, quá hạn 1.284 hồ sơ, tỷ lệ 0,49%. Trong số 967 hồ sơ đang giải quyết, có 842 hồ sơ chưa đến hạn và 125 hồ sơ đã quá hạn.      
 
GIA KHÁNH