Đạ Huoai: Độ che phủ rừng đạt 63% trong 5 năm đến

06:01, 26/01/2021

Huyện Đạ Huoai đã đưa ra kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện cho giai đoạn 2021-2025, trong đó đưa ra mục tiêu đảm bảo mật độ che phủ rừng đạt 63% trong 5 năm đến.

Huyện Đạ Huoai đã đưa ra kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện cho giai đoạn 2021-2025, trong đó đưa ra mục tiêu đảm bảo mật độ che phủ rừng đạt 63% trong 5 năm đến.
 
Huyện cũng phấn đấu hằng năm giảm 20% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 30% thiệt hại về lâm sản do khai thác rừng trái phép, giảm 50% diện tích rừng bị mất do phá rừng trái pháp luật so với số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giai đoạn 2016-2019.
 
Bên cạnh đó, địa phương sẽ giải tỏa, thu hồi đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm trên diện tích 13,46 ha giai đoạn 2015-2019 để trồng lại rừng.
 
Đạ Huoai cũng đưa ra giải pháp khôi phục và phát triển rừng bằng biện pháp trồng rừng thay thế, khoanh nuôi tái sinh rừng trên các diện tích rừng lấn chiếm sau giải tỏa, trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích, cây ăn quả trên diện tích 738 ha đất lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp để đảm bảo mật độ theo quy định, đảm bảo đến năm 2025 diện tích có rừng trên địa bàn Đạ Huoai đạt khoảng 31.861ha.
 
VIẾT TRỌNG