Đạ Tẻh: Quan tâm giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng

12:09, 12/09/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ rừng; ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng, lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tập trung triển khai nhiều biện pháp quyết liệt bảo vệ rừng trên địa bàn.
 
Trong đó, công tác giao khoán bảo vệ rừng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất. Đến nay, tổng diện tích 24.674,80 ha rừng trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã được giao cho 1.276 hộ gia đình, 3 tập thể và 19 doanh nghiệp nhận chăm sóc, bảo vệ từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.
 
Huyện Đạ Tẻh cũng đã triển khai kế hoạch trồng 3,532 triệu cây xanh, gắn với trồng rừng cảnh quan trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch trồng rừng năm 2022. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn huyện Đạ Tẻh đã trồng 91.827 cây xanh, cây phân tán các loại…
 
THANH HỒNG