Tăng cường quản lý về thẩm định và cấp giấy phép xây dựng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

08:09, 23/09/2022
(LĐ online) - Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu các công nghiệp; Phòng Quản lý Đô thị TP Đà Lạt và Bảo Lộc yêu cầu tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, thẩm định và cấp giấy phép xây dựng đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 
Diễn tập phòng cháy chữa cháy
Diễn tập phòng cháy chữa cháy
 
Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong toàn thể cán bộ, công chức thuộc các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch, thẩm định và cấp giấy phép xây dựng và các đơn vị có liên quan. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong công tác quy hoạch, thẩm định và cấp phép xây dựng.
 
Nghiên túc triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng được quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 21/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 
Sở cũng yêu cầu tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp đã tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy; tổ chức tiếp nhận thủ tục hành chính song song giữa thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và thẩm định, cấp phép xây dựng theo Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh và trả kết quả kịp thời, đảm bảo trình tự thủ tục hành chính và không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
NGUYỄN NGHĨA