Đà Lạt: Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

02:10, 25/10/2022
(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của TP Đà Lạt; Bưu điện Đà Lạt, Viettel Lâm Đồng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên; UBND các phường, xã tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố để đạt chỉ tiêu 93% bao phủ BHYT năm 2022.
 
Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND TP Đà Lạt về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các phường, xã trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm 2022, TP Đà Lạt đã tích cực tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2022, tổng số đối tượng tham gia BHYT là 207.659 người, đạt độ bao phủ BHYT 88,42% so với dân số năm 2022 của thành phố, còn thiếu 9.472 người để hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT năm 2022.
 
UBND TP Đà Lạt yêu cầu UBND các phường, xã rà soát lại các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT chưa có thẻ BHYT để tránh bỏ sót đối tượng và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; rà soát, phê duyệt và lập danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình để làm cơ sở phát triển người tham gia BHYT theo quy định tại Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đảm bảo thẻ BHYT của hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình có thời hạn sử dụng ít nhất từ đủ 2 tháng trở lên, theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 
 
Các phường, xã thực hiện ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo quy định; chấm dứt và thanh lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT theo quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
 
Phối hợp với tổ chức dịch vụ thu (Bưu điện, Viettel, Công ty Bảo hiểm PVI) xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng gửi về Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng để phối hợp tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 hội nghị trở lên. Tiếp tục duy trì các điểm thu tại xã, phường hiện nay, giới thiệu nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT chuyển sang làm nhân viên thu cho các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT nhằm duy trì hoạt động liên tục của nhân viên thu, không làm ảnh hưởng đến việc tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp. Hàng tuần, hàng tháng phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng so với chỉ tiêu được giao. 
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thành phố phối hợp đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện BHXH, BHYT tại các phường, xã; chủ động tham mưu đề xuất UBND thành phố giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. 
 
Phòng Y tế chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng theo dõi và đôn đốc việc thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu bao phủ BHYT, BHXH, BHTN của các phường, xã, của từng nhóm đối tượng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. 
 
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã trong việc thực hiện rà soát, phê duyệt đối tượng là hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình và các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT (bảo trợ xã hội, người từ đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi...). 
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc triển khai thu BHYT học sinh ngay từ đầu năm học, nhất là đối với học sinh mới vào lớp 1, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT. 
 
Bưu điện Đà Lạt, Viettel Lâm Đồng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và UBND các phường, xã tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo từng nhóm nhỏ, thông qua các hội, tổ dân phố, người có uy tín...; đảm bảo mỗi phường, xã có ít nhất 1 điểm thu BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu, theo dõi tiến độ, đôn đốc nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT tự đóng, BHXH tự nguyện năm 2022. 
 
AN NHIÊN