Đà Lạt: Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC

05:11, 02/11/2022
Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; UBND thành phố Đà Lạt đã yêu cầu Công an thành phố Đà Lạt, các cơ quan, đơn vị, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương, UBND các phường, xã, và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt tuyên truyền quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí phát sinh khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
 
UBND thành phố yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND các phường, xã đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kể từ ngày 7/11/2022 và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt.
 
NGUYỄN NGHĨA