Số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,81%

03:12, 05/12/2022
Thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, trong năm 2022, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng hệ thống hạ tầng bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu của vùng sâu, vùng xa, đi đôi với sử dụng tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng. Triển khai các đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt theo quy định của Luật Điện lực. 
 
Hiện nay, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh là 99,89%, tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng điện là 99,81%. 
 
N. VIÊN