Bảo Lâm: Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo tại xã Lộc Lâm

TRIỀU KA 06:38, 31/03/2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm vừa có chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện đề án sinh kế tại xã Lộc Lâm. 

Đề án sinh kế là đề án hỗ trợ các hộ nghèo và hộ cận nghèo, giúp họ có thêm điều kiện tài chính để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát hộ nghèo và hộ cận nghèo. Năm 2023, xã Lộc Lâm có 28 hộ (6 hộ nghèo vào 22 hộ cận nghèo) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm hỗ trợ, mỗi hộ 15 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ đăng ký xây dựng mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi heo đen, nuôi dê, trồng dâu nuôi tằm, chăm sóc cây cà phê và cây ăn trái. Đến nay, các hộ đăng ký mô hình chăn nuôi đã cơ bản làm xong chuồng trại, chờ tìm con giống phù hợp; các hộ đăng ký chăm sóc cây dâu, cà phê và cây ăn trái cũng đã triển khai thực hiện trên cây trồng.