Lạc Dương: Tạo sức bật cho vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện

TUẤN HƯƠNG 06:16, 21/06/2024

Những năm qua, huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc và hoàn thành mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III giai đoạn 2019 - 2024 đề ra. Các dân tộc thiểu số (DTTS) trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng cao, lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc.

Các DTTS huyện Lạc Dương luôn giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống
Các DTTS huyện Lạc Dương luôn giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS 

Lạc Dương là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ trên 66% dân số toàn huyện. Theo ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS để nâng cao đời sống người dân. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, gắn công tác dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trong đó, huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, xây dựng Nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo… Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về chính sách đầu tư hỗ trợ thuộc Chương trình 135. Trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng mới 25 hạng mục, công trình giao thông, cấp nước sinh hoạt, văn hóa - thể thao, giáo dục; thực hiện duy tu bảo dưỡng 8 hạng mục, công trình. 

Ngoài ra, từ nguồn vốn của UBND tỉnh và huyện để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS như: hỗ trợ thâm canh cây cà phê, nuôi gà thả vườn, nuôi vịt xiêm, nuôi heo địa phương, hỗ trợ mua giống gia súc, nông cụ sản xuất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… 

Đặc biệt, năm 2023, UBND huyện đã phát động phong trào các cơ quan, đơn vị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, đã vận động được trên 6 tỷ đồng để hỗ trợ 46 căn nhà; hỗ trợ sinh kế với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã trên địa bàn huyện. 

Từ việc triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã tạo “sức bật” cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa có sự thay đổi rõ rệt, giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về đời sống, sinh hoạt, sản xuất, học tập, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS. Hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS được Nhà nước hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, hộ nghèo toàn huyện còn 2,6%, giảm 0,7% so với năm 2019, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS còn 3,9%, giảm 0,8% so với năm 2019 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Toàn huyện cũng đã giải quyết cơ bản về xóa nhà tạm, đất sản xuất cho đồng bào DTTS… Các chương trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong vùng đồng bào DTTS được triển khai thường xuyên và nhân rộng mô hình.

• TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐẶC THÙ

Những năm qua, huyện Lạc Dương đã triển khai linh hoạt và hiệu quả các chính sách dân tộc đặc thù như: chính sách học sinh - sinh viên DTTS; chính sách đối với người có uy tín; chính sách giao khoán bảo vệ rừng; chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý… Đặc biệt thực hiện quy hoạch, sắp xếp các điểm dân cư tập trung trong vùng đồng bào DTTS như: Khu dân cư Đạ Nhim, xã Đạ Nhim, năm 2023, đã giao 26 lô đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích trên 8.900 m2 đất ở đô thị; Khu dân cư Đưng K’nớ 5 triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng, đã giao đất 67 lô/100 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích trên 20.000 m2. Các khu dân cư mới đã góp phần thực hiện tốt chính sách về đất ở, nhà ở đối với các hộ đồng bào DTTS theo chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ người DTTS được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao. Giai đoạn 2019 - 2024, đã cử 1.130 trường hợp tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tuyển dụng 32 sinh viên người DTTS tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Đồng thời, giới thiệu nhiều sinh viên vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Từ đó đã giải quyết việc làm, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và thúc đẩy phong trào, động lực học tập trong con em vùng đồng bào DTTS.

Huyện cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng triển khai Dự án “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của dân tộc K'Ho” tại thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais. Đồng thời xây dựng Đề án Xây dựng Làng văn hóa Du lịch cộng đồng xã Đưng K’nớ.

“Có thể nói, trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS được huyện Lạc Dương thực hiện hiệu quả. Đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương Lạc Dương ngày càng phát triển”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh cho biết.