10 năm, thực hành tiết kiệm được hơn 7.625 tỷ đồng

LHT 00:56, 13/01/2023

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong giai đoạn 2012 - 2022, toàn tỉnh đã thực hành tiết kiệm được 7.625,349 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch. Trong đó, thực hiện các định mức, tiêu chuẩn chế độ, tiết kiệm 15,838 tỷ đồng, bằng 202% kế hoạch; lập thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước đã tiết kiệm 4.985,422 tỷ đồng, bằng 143,4% kế hoạch; mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức khu vực nhà nước đã tiết kiệm 31,260 tỷ đồng, bằng 130,2% kế hoạch; đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng đã tiết kiệm 2.111,304 tỷ đồng, bằng 106,2% kế hoạch; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã tiết kiệm 30,232 tỷ đồng; tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước đã tiết kiệm 139,272 tỷ đồng, bằng 105,7% kế hoạch; quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đã tiết kiệm 77,778 tỷ đồng, bằng 140,3% kế hoạch; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 234,243 tỷ đồng, bằng 88,2% kế hoạch. 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, chủ động, bám các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.