92% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động hàng năm

VIỆT QUỲNH 06:09, 25/05/2023

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kết quả, hàng năm có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 92% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp và 94% công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức đối thoại. Thông qua hội nghị, đối thoại đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.