Chăm sóc sầu riêng bằng công nghệ cao liên hợp

VŨ VĂN 06:16, 07/09/2023

Huyện Đạ Huoai vừa chọn 6 xã, thị trấn để triển khai mô hình chăm sóc sầu riêng bằng công nghệ cao liên hợp tưới nước, bón phân, phun thuốc…

Trong đó, vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao được quy hoạch có 4 xã Đạ Oai, Đạ Tồn, Phước Lộc, Đạ P’Loa; chưa quy hoạch ở xã Đoàn Kết và thị trấn Madaguôi. 

Tham gia mô hình với diện tích sầu riêng trong thời kỳ kinh doanh từ 0,5 ha đến 1 ha, mỗi nông hộ chủ động lắp đặt hệ thống tưới nước, bón phân, phun thuốc liên hợp theo kế hoạch, dự toán được phê duyệt. Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí tương ứng từ nguồn vốn ngân sách, đồng thời, tổ chức đánh giá, nhân rộng mô hình.