Đạ Tẻh chuyển đổi 35 ha dâu nhiễm bệnh tuyến trùng

VĂN VIỆT 05:52, 18/09/2023

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh vừa được giao tổ chức hỗ trợ nông dân chuyển đổi 35 ha vườn dâu bị nhiễm nặng bệnh tuyến trùng sang cây trồng khác trên địa bàn các xã  Mỹ Đức (10 ha), Quốc Oai (10 ha), Đạ Kho (5 ha), Triệu Hải (5 ha), Đạ Pal (5 ha). Mức hỗ trợ 6 triệu đồng/ha/năm từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, xây dựng 25 ha vườn dâu an toàn dịch bệnh thuộc các xã Triệu Hải (4 ha), Đạ Pal (4 ha), Mỹ Đức (5 ha), Quốc Oai (4 ha), Đạ Kho (3 ha), Quảng Trị (2 ha) và thị trấn Đạ Tẻh (3 ha).

Điều kiện hỗ trợ đối với các hộ áp dụng biện pháp canh tác và phòng trừ bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Nông nghiệp huyện. Vườn dâu phải đào hệ thống thoát nước chiều rộng 0,4 m, sâu 0,5 m, cứ 3 hàng dâu đào 1 rãnh thoát nước.

Kinh phí mua vật tư, phân bón, hệ thống tưới chăm sóc vườn dâu được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70%, hộ dân đối ứng tối thiểu 30%…