Lạc Dương giảm 2,9% hộ nghèo

VŨ VĂN 06:01, 13/09/2023

Toàn huyện Lạc Dương ước đến cuối năm 2023 còn 224 hộ nghèo, trong đó 220 hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số, giảm lần lượt 2,9% và 4,5% so với cuối năm 2022. 

Trong 3 năm qua, huyện Lạc Dương triển khai vay vốn ưu đãi cho 114 lượt hộ nghèo (hơn 17,7 tỷ đồng); 1.131 lượt hộ cận nghèo (gần 90,5 tỷ đồng); 278 lượt hộ mới thoát nghèo (gần 24,5 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hộ nghèo đã áp dụng khoa học công nghệ mới tăng năng suất và chất lượng nông sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cụ thể, mô hình thâm canh cây cà phê bón phân cân đối, tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, bảo quản theo kỹ thuật mới; hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm. 

Và các mô hình tăng số lượng và chất lượng đàn vật nuôi có chuồng trại chăm sóc, đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường tiêm phòng và giám sát dịch bệnh trên địa bàn.